היינו בחדר באחת יצאתי ליום שישי

אביבי מרק  אצל אמי  מרוב

כאבים לא ידעתי איפה שמים תָידיים

בחדר - הילכתי לאורכו לרחבו מזמזם קיבלנו שבת שכבת

במיטה הרבה שעות מחוברת - ראשה מפיק קולות ומייד

כשהיא באה באה במין התפרצות

רגשות צווחות כולי המום כולן מעודדות

אמרתי לה בקול אבהי

איני זוכר מה

היום.