למה דמותך

התמירה

נחרטה אצלי בלב?

למה מבטך

הנוקב

לא מש מזכרוני?

למה מולך

אני מרגישה

חשופה

שקופה?

למה כולם

חוץ ממך

מישירים אלי מבט?

למה אינך אומר

את המילים

שכה ייחלתי לשמוע?

ולמה

למה מחשבותיי

סודותיי

נשפכים עכשיו

בפניך?