ב"ה

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי

שיהיה היום הזה הנפתח לפני

כולו לרצונך

ויהיו כל מעשי וכוונותי ומנהגי

כעבודת התפילה ממש

לקדש את שמך ולעשות דברך

ואף על פי שיומי מלא בחול

בין בפרנסה בין בטרדות

ובין בשאר עניני העולם הזה

מבקש אני שקודש תעטפהו

שיהיו כל עניני לשם שמים

"ויקויים בי הפס' : "שיוויתי ה' לנגדי תמיד

.אמן סלה