עתה אשק לך
ואבכה
גלותי האבן
מעל פי הבאר
אל ליבי
למה לי הסולם לעלות
כשאת יורדת בדרך
אין לי צמיד ונזם
לקשטך בהם
רק דמעותי
להשקות צאנך

לכן
כשתבכי על בנייך
להשיבם לגבולם
אנא בכי
גם על שרחקת ממני