האם הינך איש?

למדני אהבה

והוכח לממלכתך

כי בת מלך

אנוכי.