ואלך בשדה

רגלי נשא אז לב עיקש

ותפילה-

את אחי אנכי מבקש

ואיש אז יקרה בדרכי

ישאלני

מדוע זה ליבך גועש

רועש

ואני אענה אז בבכי

את אחיי ,אדם ,אנכי מבקש

ואשמעם קולם אחד

ואדע כי חלומותיי וכותנתי

היו לי למוקש

ואזעק לעברם

אתכם, אחיי אנכי מבקש!

ויראוני מרחוק

אך אנכי ראיתי כה קרוב

עיניהם להט אש

הד קולי

עוד יוסף...

אך חלל הוא כובש

את אחיי ששנאוני

עד כלותי אבקש...