באתי כמסובב בשער דופק כאותו קדמון מתחנן בתפילתי אל העליון אותך עת לשמוע רציתי ובשקט אשר בא לא ניחנתי ניסיתי למצוא את שפעת אריגתך ניצוצות אורך.