הנרטיב של רבי עקיבא מורכב ו"בעייתי" משהו

וכל כך משום שההיסטוריה התיאולוגית הדוקטרינרית של מורשתנו, עיוותה אותו את הסיפור באופן מגמתי.
וכך נשאבנו לבועה היסטורית ופקעת בלתי פתירה של טעויות שהאריכה עלינו את הגלות - לאלפיים שנות.
ובקליפת אגוז:
רבי עקיבא למעשה נכשל בכל שלושת הפאזות העיקריות שבחייו ובחייו של כל מנהיג ורועה בעם ישראל
הראשונה האישית:
לנטוש אישה עשרות שנים ולהפוך זאת לאידיאל שמנחיל עליונות מכרעת ללימודעל כל ערך אחר.
כולל הגשמיות של "וחי בהם".
וכן עבודת פרנסה.
לא היה משגה גדול מזה.
ושנית, שבניסיבות כאמור מימלא גם תלמוד התורה שכזה מועדלסבול מסטיות מהותיות מאמיתה של תורה.
ואכן בניגוד למה שהולעטנו רבי עקיבא לא בדיוק ירד לשורשה של תורה.....
שהיא כל כולה "ואהבת לריעך כמוך".
ולא רק באותו הצימצום של "כלל גדול"..........
כלל גדול מזמין כללים גדולים נוספים וכך כל תלמיד מתלמידיון היו לו סריות נבדלות ואישיות של כללים גדולים עד כי הלכו והתרחקו זה מזה.
לכן גם תלמידיו המשקפים כאמור את אותה האוריינטציה השגויה נגזר דינם כולם כאחד להיכחד.
לסמל את שקיעתה של אותה תפיסה כושלת.
ואחרון מי שנכשל בשניים כאמור.
מימלא גם נכשל במישור הלאומי
ועד כדי להתבלבל בסימני הגאולה ובאופיו ואיכותו של ה"גואל".הזמין
וכך מצא עצמו רבי עקיבא נשרך אחר מי שהוא בר כוזיבא
ועתה אם לא נאזור אומץ לעמוד נכוחה מול האמת ההיסטורית והאמת התורנית אין ולא תהיה לנו תוחלת. כל עוד לא נתעשת לתקן את ההשלכות הקשות של הטעויות כאמור אין ולא תהיה לנו גאולה.......
וכן רק איש גדול כרבי עקיבא ראוי היה להיבחר בצומת ההיסטורי המכריע לשחק את הגדול ביותר שנכשל ביותר.
בכל אותם כשלנות המזינים ומנציחים גלות כה ארוכה .........