ראיתי  שיירת נמלים
נוגעות זו  בזו בלי מילים
מחליפות מידע בניהן
:בשפה הנמלית שלהן
מאין לקחת והיכן לאגור
ולאן להביא ואיך לצבור
הכל מאורגן בקפידה
בסדר מופתי ומידה
בלי אומר ובלי גינונים
.רק בשפתם שפת סימנים
ונמלה לא תעלה בדעתה
.לפגוע או להרוג חברתה
 
ומנגד שורת גוויות ילדים
שאנשים הסוגדים לאלים
יורים בבני עמם ומפילים
.חללים בגז רעיל וטילים
ילדים שנרצחו בידי אדם
עוד בטרם ידעו לשאול
מי היה נגדם ומי בעדם
.ומי דירדרם אל השאול