שימו לב לפתיח של פר´ ניצבים,
נמנו כמעט כולם גם בעלי תפקידים כ"שוטרים"
ורק ה"שופטים" נעדרו
והשא´ מדוע ? :
והפסוק הוא :
"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה´ אלוהיכם : ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל".
השופטים נגרעו אם כן כבעלי תפקיד.
המעמד והנסיבות של כריתת ברית בין אלוהים לעם ישראל
מחייבים היו שהתואר יתבטל לשעה.
והשופטים יחזרו למעמדם בבחינת:
" כל איש ישראל".
הנה כי כן, לא בכדי נקרא או מכונה שופט בישראל בתואר : "אלוהים".
וכל כך, כשהאלוהים הגדול יורד לרמת הארץ לעשות לברוא בריאה חדשה
במקרה זה:ברית עם עמו ישראל .
האלוהים הקטן ימוג כאיננו .
באשר בשלב התהוותי זה כשהאלוהים הגדול מתפקד במלא עלי ארץ
אין בו צורך כבעל תפקיד כאמור
והוא כאמור אך בכלל כל איש ישראל
האלוהים הקטן יחזור לתמונה רק לאחר כריתת הברית וגיבוש תוכנה
בשעת הברית מתפקד האלוהים הגדול .
האלוהים הקטן נמוג כאיננו באין צורך בו.
ואין צורך בו ככזה שהוא כאמור מחליפו של האלוהים הגדול אך לעת משפט עלי ארץ
משפט שעיתו תבוא אך לאחר כריתת הברית
רק באותה שעת הצורך בשעה שכבר הכל מגובש
ויש כאמור צורך במשפט עלי ארץ
ועל ידי אדם - האלוהים הקטן.
הנה כי כן מלמדת אותנו תורת ישראל דברים גדולים :
וקודם לכל:
שחשוב מאד שבתודעת השופט שכשהוא אינו יושב בדין
הוא למעשה ככל האדם.
סתם אדם ככלל :
כל איש אחר מישראל.
זה מחייב המון ענווה וצניעות
ובעיקר זהירות יתר מפרווילגיות מיוחדות. כי אז גם יש סכנה לגלישת אבק שוחד
לחסידים וליראים אפילו יאה שיתנגדו בתוקף לכנותם בקהילה
בשם תפקיד : "השופט".
צריך לשמור איצטלא זו אך למדוכת הדין
לעומת זאת כשהוא יושב בדין מצפה ממנו התורה
לעוצמות והתנהגות כאלוהים ממש ומכל הבחינות
שלא יתירא מאף אחד
ושיחתוך את הדין
כאלוהים ממש

 

 

למי הזקוק לחיזוק נוסף לתיזה הפרשנית שלעיל.

 הרי שבהמשך כעין סגירת המעגל ובאותו הענין

 בסוף פרשת וילך שב משה מתייחס לאותה הברית שבראשית פרשת ניצבים

בכך שהוא מחד מצרף את השמים והארץ כעדים

 מאידך חוזה בנבואה על הפרתה של אותה הברית על ידי בני ישראל

ואף מנבא את אותו העונש של הסתר פנים בבחינת :

 "הרעה של אחרית הימים = השואה.

והנה משמשה כאמור נזקקק לסגור ענין זה כאמור .

הוא שב ומתעלם במופגן מהשופטים - כפונקציה.

 כאילו לומר בענין זה :

השופטים כשופטים כאמור לעיל, אינם רלוונתיים .

אם כן ראו הציטוט:

 "הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם ואדברה באוזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמים ואת הארץ