*
נשמה שלי, את אומרת
שלי ולא של אחרת.

אם נשמתי נשמתך
איך זה חי מעצמו
גופך?

*
אם כל חברייך היו נשמתך
לבטח חטאת רובץ בפתחך
כי אז לא הוצרך באלו הגלגולים
לכפר על עוונות כל כך רבים