בס"ד.

 

 

  משאמר לו הקב"ה למשה

   אף אתה

לא תעלה לארץ ישראל

  כמו שאר

   מתי מדבר

ואף אתה

 תמות בחוצה לארץ

 ואומנם  במיתת  ניחומין

באותה

החמדה של "ביאת" העין שמקרוב 

מפסגת הר "נבו"

   הר העברין.

 ומשראה משה

את כל אותו המראה

נתרגש מאד

 ווביקש משה לומר בפניו של הקב"ה

  את שירת הגאולין

של הגאולה השלמה

 לחבר מעגלין של

 "אז ישיר"

 אמר לו הקב"ה חייך

 שאתה מבקש להקדים

 את המאוחר

 ואין שירת הגאולה נתונה

  אלא לגואל אחרון

 ובעוד אלפין שנין

 אשר יאמר

   "שיר חדש"

 ואין אתה משה

  חותם אלא

 באותה השירה הארוכה

 של גלות

של האזינו השמיים

ואשר גם בה שזור

 אותו הזיק

של "אתחלתא

בבחינת         

 "וכיפר אדמתו עמו"