קרום הלב נסדק
עוד מעט ונמחק
בחשיכה שבין
האסור למותר
ובין המתוק
 למר
 
שמש מכה בכל עוז
תרה מילים אסורות
או כאלה שנשמעות
כך
סודקת את הלב
מייבשת את
נימיו
ספיחיו
ודמיו
הכלים
 
ואין בידו דמים
 לכלכל
 רצון
יכולת
סיבולת
ותבונה
לעצור את התאונה