איננו חפצים בקרבות!
איננו חפצים בנשק.
נשקינו - שלום ואחוות-עמים.
די למלחמות ושל דם זרם;
כן, להמשכיות-חיים!