שלח חמתך

על דפים ואותיות

בכדי לפרוק עולך

שעל לבך

בכדי לזרוע זרע

הגיונותיך

 

ואז תשב שאנן ושוקט

דבר לא אצור בקרבך

הקא, תכה את

דפי אותיותיך

בכדי לתת פורקן

לאלימות האצורה בך

לשיריך