בליל הזוועות הארוך בעולם

עת אירופה כולה נצבעה בדם

ועמוד האש עלה לשמיים,

ויזעק מול כס הכבוד:

ריבונו של עולם!!!

וייעור יוצר כל ויביט ויראה

ותנדוד שנת המלך.