קבצני אהבה

מתדפקים על דלתי

פורשים כפם

לפירורי רגש ש-

אולי ייפלו

משפתיי.

בעלי מומים 

מביטים אליי ציפייה

לדאגת אחות

האסעד אותם/איתם?

ולאחרונה, ידי קפוצה

 חשש

כי לא תיוותר נדבה

לכשיגיע האביון ה-

אישי.

שלי.