מעט מאוד בינה
הענקת לנו
ואיך נוכל לפלס דרכנו
בסבך גדרות התיל
בנחשול אשר שטף אותנו?
הלנו האיש אשר בלהט
יישב אדמת מולדת?
או לצרינו הוא עתה?
האם ילדי פלשתים
לעד ישנאו אותנו?
ואש המלחמות לעד
תהיה מנת חלקנו?
מדוע הבטחת לאבותינו?
ארץ שיש לרכוש בכיבושים
מדוע לא נוכל לשאול אותך
מדוע?