והנה פסעה אשה מרה

יצאה מפיה זעקה רמה

קרעה בגדיה מעליה

יללה חברתית גדולה בוקעתכאן זה מתרחש, לא שם!

נושאת עיניה בתחינה

פונה לכל עבר ורוח

ונתקלת אך בחומה אטומה