מול את הלב הערל

העומד- דומם

המחריש

ונפח בו תוגה וחדווה

                     שמחה ויגון            

רוממות ודכאות        

שיתוף ואצילות         

 

בקע את מעטפת הציניות

האלימה, האילמת           

 

ועשה אותי עבד נאמן

לקדושת כבוד שמך