אתי פלג

ניסיונות בשירה

אנוש כחציר ימיו

על סף הבכי הבכי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה