(לכל השואלים איך רזיתי כ"כ...) מאכל לא יערב משקאות הן לא ירווני כך אצמא לי וארעב עד זרועיך יקרבוני עד אגמע משפתותיך מור עובר חוט השני עד יראה בי אותותיך לשונך על לשוני כן ארעב עד תשביעיני צווארך מגדל נישא עד לבד אותך אשא מגרונך אז תשׁביעיני עד תתני לי לבבך לבבי יפעם כנגד עלמה פשוטי בגד ותִלאיהו על ווך כן אצמא נשרך ככלב לא אשמע למפתי עד שדך צחור כחלב יחולב על שפתי יינות אודם על תשקוני הן מהם לא אשכר עד שפתיך ישַקוני לפתחך אז אשחר כך אצמא לי וארעב כך אשא סבלי בגיל וכשיום מותי יקרב כך אתאיו וכן אוחיל (אגב, לכל מי שבשוק, אני ממליץ לעיין בשירת החשק של ריה"ל)