מעל לבב נגול הצור היקח אושר מקומו? או דיכאון שבו עצור יתגל ביתר שאת, כמו הדב ממערו יגיח יתער בשאג בקומו כי טרף בעינו ישגיח יקרע בטלף ריקומו