למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:
http://toraumada.blogspot.co.il/2013/10/Toledot-How-created-Italy.html

איך נוצרה איטליה ? יצחק ברך את עשו : "ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל : ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד, והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך "(כז, לט-מ). דורשים במדרש : "משמני הארץ מושבך - זו איטַלִיָאה". ויש גורסים: איטליאה של יָוָן. הביטוי "איטליה של יון" מוזכר גם במגילה ו' ע"ב: "אמר עולא: איטליה של יון זה כרך גדול של רומי". בד"כ קוראים "איטליה של יון" לדרומה של ארץ איטליה, או לעיר רומי עצמה. יצחק נתן לעשו את איטליה. מדוע? מסביר בעל ה"מעם לועז" : הסיבה שנתן לו את איטליה היא שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד מלאך ונעץ קנה בים והיה גדל מעט מעט , עד שהיה אפשר לבנות שם הרבה בתים ולימים נעשתה עיר גדולה (מדינה) וזוהי איטליה . ולפי שכל העולם הזה נברא בשביל יעקב וגם יצחק ברכו , לא יתכן היה שעשו ישתלט על עיר אחת בעולם , שהכל שייך ליעקב, לכן לא מצא עיר ליתן לו אלא איטליה של יוון , שהיא עיר חדשה שלא היתה כשנברא העולם. מקור הדברים הוא במסכת שבת דף נ"ו ע"ב: "אמר רב יהודה אמר שמואל: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול (של רומי). במתניתא תנא אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב אחד בבית אל ואחד בדן נבנה צריף אחד וזהו איטליאה של יון". כלומר, גבריאל נעץ קנה בים וסביב קנה זה גדל שרטון, כלומר משקע גדול של חול אבן וטיט כתוצאה מסחיפת מים, עד שנוצרה גבעה שהלכה וגדלה והיתה לאיטליאה של יוון. ואח"כ ביום שהכניס ירבעם עגלי זהב, באותו שרטון שגדל שם בימי שלמה נבנה צריף אחד, ומאז התרבו שם הבתים והתיישבו שם. איטליה היא רפובליקה המורכבת מבחינה טריטוריאלית משני חלקים ראשיים: 1. חצי האי האפניני (התופס את מרבית שטחה). 2. האיים הגדולים הסמוכים לו, סיציליה וסרדיניה, ושורה של איים קטנים. בחצי האי האפניני ישנם שרידים של יבשת קדומה שנשברה ושקעה ברובה בים. מתוך מחקרים גיאולוגיים עולה שבחלק אחר של אי זה היה מפרץ-ים שהפך מעט מעט לשטח יבשתי ע"י התרוממותה של קרקע-הים וע"י מילוי המפרץ בסחף הנהרות. אף כיום מתפשטת היבשה באזור זה על חשבון הים האדריאטי הודות לסחף המובא ע"י נהר-פוֹ ונהרות אחרים. ניתן לייחס את השינויים הגיאולוגיים בחצי האי האפניני-המהווה את רוב שטחה של איטליה , לנעיצת הקנה בים ע"י המלאך כדי שאיטליה תיווצר ותינתן לעשו כפי הנאמר בברכת יצחק לעשו. לפני התפשטות שלטונה של רומי על כל חצי האי האפניני היה חלקה הדרומי של איטליה (וכן גם חלק מסיציליה) מיושב ע"י שבטים יווניים, והיה קרוי בימי קדם "יוון הגדולה". מבחינת סדר הזמנים יש לשער [ע"פ מסכת שבת של עדין שטינזלץ, נ"ו ע"ב, במדור "העולם"], כי תחילתה של ממלכה לטינית באיטליה היתה בערך בימי שלמה, בעוד שיסודה של רומי כעיר (לפי המסורת המקובלת בהיסטוריה הרומית) היה לאחר יותר ממאתים שנה.