אש בוערת בליבי

גוריא דנורא בקרבי

ואיך אל הקודש אקרב

באש זרה מסואב

?