איזוהי דרך שיבור לו האדם

המלכלך ידו בשפיר שליה ודם

ומכניס ידו אל הבוץ

לבור התבואה מן המוץ

 

כצאתו ידיח היטב ידו

לבל ידבק רבב בבגדו

ואם עשה כן אשרי חלקו

בזה ובבא להצדיקו

 

אוי לו לפורש שמלה

בפני כל עוברי מסילה

להתיר אשה לבעלה

ולדרוש בעריות במקהלה

 

ואף אם טלפיו יפשוט לפנים

סימן טהרה יראה להמונים

אף מי חטאת יבקש להזות

לא תהיה תפארתו על הדרך הזאת

 

ריתחא דאורייתא או אש זרה?

יצר הטוב או יצר הרע?

קורח ועדתו או שמאי והלל?

שמיה רבא מתקדש או מתחלל?

 

תלמידי חכמים בכללם

מרבים שלום בעולם

ואם לא - היתה זאת מידכם

חכמים הזהרו בדבריכם