ביום שאגמל ממך

אשפוך את כוס תרעלתך

אקיז דמך מגופי

אקיא את מאכלייך

אמחק צעדיי לביתך

אהרוס שבילי להיכלך.

אשבור ידיי,

שלא יתקרבו.

אחתום שפתיי,

שלא יגששו.

אעצום עיניי,

שלא יראו.

ואשתה, עד אובדן חושים

 שדמותך תטושטש.

אשרוף תמונותייך מכתבייך

וכל מזכרת ממך

אאסוף האפר בכד חרס

אחתור ללב ים

אפזר האפר לכל עבר

אשבור את טומאת החרס

אקפוץ למים

אצלול שבע פעמים

ואצא

טהור