לא הספד אבקש

 

באתי, הלכתי:

בלכתי בשבחיכם בורכתי,

על מותי אנא בל תגיבו

רגבי אבקש אל תרטיבו.

רוויה אדמתנו בדמעות דיה

בל תזכירו את שהיה,

לעצמכם הנכם זאת אומרים

להיות שלמים במצפונכם רוצים.

בל תספידוני הכו על חטא

על כל אשר היה, לא כעת,

בשעותי הקשות היכן הייתם,

את צרותי האם בכלל ראיתם,

מילה טובה ממישהו שמעתי?

לכן את דבריכם שבעתי!

דברי אמת מבקש שבי תמטירו,

כלום לא יועיל, אותי כבר לא תחזירו.

תטיחו בדברי שלילה,

אמרו את הגרוע הן היה!

הן לא מושלם הייתי ואהיה

ובדברי כזב מכם: חיי גם לא אפדה.

                                                                          10.1.06