מעשה היה באדם אחד שהיה מטייל על שפת הים. והנה, ראה מרחוק דמות אדם מתכופפת אל החול וקמה ופונה לים, ושוב הולכת לחול ומתכופפת וחוזר חלילה. תמה האיש אל ליבו והחל ממהר בהילוכו לראות מה מעשי אותו אדם, ויהי כאשר התקרב, ראה האיש והנה על החול פזורים כוכבי ים לרוב. והיה רעהו מרים כוכב מהחול ומוליכו הימה וזורקו שם.  תמה אותו האיש מאוד על מעשיו ועל טירחתו הרבה ושאל אותו לפשר מעשיו. אמר לו הזורק "בכל לילה עת הגאות מציפה את החול נסחפים אל היבשה כוכבי ים לרוב, ואילו ישארו מחוץ לים יום אחד- ימותו. ומשעה שלמדתי על צער בעלי חיים, החלטתי בליבי להחזירם הימה. וכשכילה לדבר המשיך ליטול כוכבי ים מן החול ולהשליכם הימה. חברו הביט סביב, והנה עשרות רבבות של כוכבי ים פזורים על החול ואין בכוחו של אדם אחד להחזיר את כולם הימה. וכשראה כי כן הדבר פנה אל מושיע הכוכבים- כי כך כינה אותו בליבו- ושאלו על כך.נטל האיש כוכב ים אחד והרימו באוויר ואמר "מעשי קטנים הם ולא יועילו לכל כוכבי הים, אך את כוכב זה אני מציל!" תשובה זו הניחה את דעתו של האיש והוא המשיך לטייל על שפת הים.

ויהיו הימים ויצא האיש לטייל על שפת הים. והיה האיש מביט למרחוק לראות את מציל הכוכבים ומשלא ראה אותו תמה אל ליבו. קרב האיש אל המקום בו היו כוכבי הים, וכמעט שלא יכל להגיע לשם כי עלתה צחנתם השמימה. ראה האיש כי נתייאש מציל הכוכבים, וכי כל הכוכבים שפלט הים מתים, והיה הולך עצוב כל עת טיולו עד שהגיע לביתו. וכשהגיע לביתו שאל את אשתו ואת בניו מה לעשות על דבר הכוכבים. אמרה לו אשתו, הן איש אחד לא יוכל להשליך את כולם הימה, וגם אם ינסה, סופו שיתייאש כי בדד הוא. ואין אחר שיקימנו אם ייפול. עליך איפה לאסוף חבר אנשים ותחזקו איש את רעהו וביחד תחזירו את הכוכבים אל בית גידולם. ראה האיש כי טובה עצת אישתו וקרא לעשרה מחבריו ולימד אותם את כל הלכות צער בעלי חיים. העמיקו האנשים זמן רב בהלכות וקראו אף הם אל חבריהם עד שנתאספו יתר על מאה אנשים ולמדו הלכות אלו. ובכל יום היו לומדים מן הבוקר עד הערב ולא היה ליבם פנוי לדברים אחרים כי ידעו שמוכרחים הם להיות מלאי כח רצון בטרם יצאו למלאכתם. ובכל אותם ימים שהיו שוהים בבית המדרש היו כוכבי הים נפלטים אל שפת הים ואיש לא היה משיבם למקומם. ויהי היום וחבורת מצילי הכוכבים התחזקה ברוחה ויצאו אל שפת הים, וכשראו את כוכבי הים המתים נתעצבו אל ליבם כי רבים היו, אבל לא נתייאשו והחלו מחפשים כוכבים חיים למען יחזירום הימה. ובאותו יום לא נשאר כוכב אחד חי על היבשה שלא הוחזר אל בית גידולו. ובכל יום ויום היו באים אל שפת הים ואוספים את כל הכוכבים ומשיבים אותם אל המים. ואם היה איש מתעייף היו מיד משננים לו את כל אשר למדו ומיד היה מתעורר לשוב למלאכתו.