בהמון זועם רוח מרד נפיח!
מזי דכפין נוציא לרחוב.
הבאריקדות שלנו, כחומת-אין-פרץ יעמודו.
את האדונים, נשלח הלאה, עד אין-סוף.

ניכון עתיד חדש במרחבינו.
אחוזי להט מהפכני קדימה נצעד.
נחריב עולם ישן מעלינו;
על חשבון עושקינו נסעד!