כמו עוף החול לעלות מן האש 

שנית להצמיח כנפיים

לעולם מתוכה לפרוח, נואשת

ולעולם לשוב ולבעור