אדום ניגר

עולה מן היאור

מפי כל באר ותעלה

כמרחצת דמים

ויאמר המיצרי

!נקי

ויעלה מכוסו

ויאחז  גרונו - ויצבע

ויחתום אות קלון באדום

כי לא יוכלו לסבול המים

 את הבא אל קרבם

 ויפלטו אותו ויאמרו לקחת נקם

" כי באו מים עד דם"