כשרק חייי נותרו להם, תלויים על בלימה, הם נותרו תלויים עם בלי-מה? אפריל, 2004