בס"ד

סיפורנו מתחיל מזמן בילד אחד קטן ויום בהיר הוא יצא ממערה אל שמש מאירה באור אדיר התבונן הוא וראה בתדהמה וביראה איך האור חיים משפיע לעשב ולעץ הרם לכל החי שבעולם וכל חיי-אדם באים ממנו ובשמש הוא הכיר הו אל חזק הו אל אדיר ואל האל הנעלה נשא תפילה הוי גדול הוי אדיר אתה מחייה מחמם ומאיר אתה ששולט על כל העולם החי הצומח וכל האדם אותך אעבוד בקרבן ובשיר קבלני בטוב אל נאור אל כביר אותך אעבוד בקרבן ובשיר זוכרני לטוב אל נאור אל כביר --- היום פנה והעריב והעולם שקע סביב בעלטה כוכבים שמי מנה האירו והלבנה מים עלתה הבין הילד שטעה והשמש ששקעה היתה רק עבד לירח שכל האור והחיים ורבבות הכוכבים כולם סרים למרותו ובלבנה הכיר הו אל חזק הו אל אדיר ואל האל הנעלה נשא תפילה הוי גדול הוי מביט אתה שעל כולם שליט על הארץ על המים כל האדם והשמים לך אתפלל אכרע ואפול הראני נא טוב אל עצום אל גדול לך אתפלל אכרע ואפול ברכני בטוב אל עצום אל גדול --- בסוף אשמורת אחרונה ובמקום הלבנה הגיחה שמש והתחיל לו יום חדש שדמה בכל ממש לאמש הילד התבונן נפעם במנהגו של העולם והבין שזה רק טבע שלשמים וצבאם לחי לארץ לאדם בורא אחד יש לכולנו ואברם בוראו הכיר נורא הוא על כל אלוהים ולקל גדול גבור נורא נשא תפילה רוקע הארץ על המים אתה עשית את השמים את הים וכל אשר בם ברוך ה' לעולם לה' הארץ ומלואה לך ה' הממלכה בידך כח וגבורה תבל ויושביה בה והוא היה והוא הווה שמים כיריעה נוטה ביום ההוא יהיה לעד ה' אחד ושמו אחד שאו ראשיכם שערים למלך מלכי המלכים ביום ההוא יהיה לעד ה' אחד ושמו אחד