אגדת העור - האור

על ידי משה אהרון
משנפקחו עיניהם של אדם וחוה והם לעניין הצניעות די היה להם אך בלבוש של עלים נושרים.
מיד נזעק הקב"ה לגדור את אותה הפירצה.
גדר של עור ואור המשמים בעירבוביא.
אמר להם שימו עיניכם שלעניין זה עושה אני לכם כותנות עור 
שאינו כלל של חיה או בהמה.
אלא אותו שהוא עשוי מאורי והוא עשוי לכם במיוחד כעור השני לכם לעורכם שלכם.
שהצניעות תהא לכם למגן כעור רוחני נוסף.
ועוד רמז להם שבינם לבין עצמם די להם בעורם שלהם שנאמר :
"...לאדם ואשתו כתנות עור" .
כתנות גם מלשון לתנות באהבים .שכשהם מתנים האדם ואשתו זה לזה באהבים די להם כאמור בעורם 
לקיים והיו לבשר אחד.
הלבוש כאמור כעור נוסף והפעם בדמות כותנת נוספת ממש הנו לכל השאר ובעיקר לחוץ.
הנה כי כן,בני אדם ההולכים לחוץ בהפקר של צניעות 
חסרים הם את חליפת המיגון הטובה ביותר
את העור - האור האלוקי הנוסף כאמור