"כי תצא למלחמה" : פחד היחיד ומלחמת הכלל
כשהוא אומר בלשון יחיד לא תירא מהם.
מכוון הוא לכך שכל יחיד ויחיד ירא אך ורק מהקב"ה ולא מהם.
שה' עימו גם בבחינת מידת הדין.
כלומר יתעל את הפחד לכיוון ה' ואם הפחד משתק עד כדי רכות הלבב
כי אז היחיד מצווה לפרוש.
לעומת זאת כשפונה הכהן לכלל בקריאה : "שמע ישראל" בלשון רבים
שלא לירוא ושלא יתקיים בכלל ובמיוחד לא במנהיגותו של העם
ובשום פנים ואופן אותה דרגה של רכות הלבב
שגורמת כאמור ליחיד לפרוש מהמלחמה.
שרמז יש בדברי הכהן שאם יש בידי כלל ישראל
אותו הסוד הכמוס ב"שמע ישראל"
לאמור : "ה' אלוהינו".
שמשמעותו כידוע כח האחדות של כלל ישראל .
כי אז מובטח להם לכלל ישראל
שה' אלוההים הולך עמם להושיע אותם