שמו של הקב"ה - אוראחר

 

במסגרת "פינגפונג" השמות שבפרשת שמות
גם שמו שלהקב"ה זוכה לחשיפה מסויימת.
כשמשה מבקשלידע איזה שם של הקב"ה יאמר לבני ישראל
משיבו הקב"הבשניים:
גם בשמולעולם וגם בזכרו לדור דור
וכך משיב ה' :
"ויאמר אלוהיםאל משה אהיה אשר אהיה
ויאמר כהתאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם"
אז הקב"הבתואר "אלוהים" חושף שם אחר
המורכבמפעמיים :"אהיה"
אם כןלעניננו יש צורך לכאורה לעמוד על משמעות המילה "אהיה"
בהיותה מגלמתאת שמו של הקב"ה
ויש צורך גםליתן מענה מדוע לכתחילה שמו כאמור של הקב"ה
הוא בכפולהשל אותה המילה [אהיה]
ראשיתלמשמעות הפשטנית
אהיה היאלכאורה התהוות עתידית.
אם כן האיןסוף חייב להתבטא בעתיד שאינו נגמר לעולם.
אהיה ושובאהיה וכך עד אין סוף לעולם
אבל ביטוי "אהיה"יש גם מהות הווית [מלשון הווה] עודפת
על הביטויהכללי :"אלוהים".
במילים אחרותהתואר אלוהים מתעלה משתכלל מעת לעת
לשם הוויה המצביעעל השגחה צמודה
ועל טבעית שלמימד האלוקות
הרבה מעברלהשגחה הכללית של :"אלוהים" .
כשמתקיים ה"אהיה"אנו מוצאים יותר ויותר שם הוויה
אם כן כך אמרלו הקב"ה לומר להם
אהיה אשראהיה
אני תמידנוכח בדבר והיפוכו
כשיש גלות אוכשתהיה גלות אני אהיה שם
בהשגחה צמודהמעת לעת לפי בחירתי
וכשיש גאולהאף אני אהיה שם בהשגחה צמודה.
זה גם שאמרהקב"ה למשה בתחילת הפרשה הבאה
פר' וארא :"ואראאל אברהם ואל יצחק ואל יעקב
באל שדי ושמיה' לא נודעתי להם"
לאמור להםהתגלתי אליהם בשמי המוגבל
באל שדי שישבו דיות באותו שיש בו רק אלוהים
שם שלאהשתכלל לשם הוויה .
ועתה בגאולתמצרים שם ה' כאמור פועל ברמה אחרת
בהוויה מימדהשגחתי צמוד נכנס לתמונה
לשמש בהשגחהניסית צמודה ורצופה
והזוכר ליתןחמישה לצדקה תבואהו ברכה

משה אהרון