שמא לעגלה ולא לעגל....

 

כשהתורה פותחת בלבל הכי עליון של"חוקת התורה" אין צורך בסיטואציה ספציפית כזרז או כיסוד מדרבן ל"פתרון" ....
ומה היא חוקת התורה הקשורה לפרה אדומה.
אותו הקו"ח שאם האדם אך נתפס פאסיבית לנגיעה ולו רופפת למימד המוות שהוא נצרךלהתחטא באפר אותיות רפא. כי אז קו"ח ובן בנו של קו"ח, שאם חלילה אדם גרםאקטיבית למוות ששום דבר לא יכול להסיר ממנו את הילת המוות. בכך רצתה התורה לחזק אתהרעיון שבבסיס הלוחות שלא תרצח = ואנכי ה´.....
ולי נראה שאם יש מקום להשוואה כי אז ההשוואה היא דווקא לעגלה ערופה
ובסיעתא דשמיא נוסיף ברשותכם תגובה משלימה

 

2. פרה המסמלת פריה ורביה באה באפרלרפא את נגיעתו של המוות

 

הפרה היא סמל של פריה ורביה ולפיכךנלקחה כמודל של הפתרון כנגד השפעתו המזיקה של המוות על החיים.
כךבעגלה ערופה וכך בפרה אדומה.
אין פרה אדומה נולדת אלא משפיכות דמים שכשהאדמה סופגת דמים רבים אין היא רק צועקתאלא משנה גינטית את אופי הצמחים כאילו ניטע בהם גן אדום מיוחד של דמים וכך משגודשתהסאה נולדת פרה אדומה שניזונה מאותם צמחים.
וכשאדם שאך בלא כל אשמה נקלע לדלת אמותיו של המוות דבק בו יסוד כל שהוא של המוותאשר עשוי להעיב כך או אחרת על המשך החיים ואז באה התורה ואומרת אתה שנגעת אךבשוליו של המוות תדון לעצמך ולכלל קל וחומר שיש גם אפר של שפיכות דמים וחייב אתההלשנס מותניים ולהרתם אין אתה אך נזקק לו לאפר אך פיזית אלא גם בעיקראך רעיוניתלהבטיח כי לא תחסוך כל מאמץ לעקור כל שפיכות דמים קיימת .
ואני יודע שעקיבא וחבר מרעיו ימצאו וודאי הרבה שגיאות ושאר כשלים בדברים שנכתבובהינף של רגע ועימם הסליחה 

 

תמיכה לתגובות 1,2 - ההפטרה

 

קראתם את ההפטרה השבת ההפטרה של פר´ פרה. האם מצאתם קשר מובהק בינה לבין פר´ פרה, לבד מקשר שלהלן ,שתחילה מעמיד הנביא את הפשע הנורא "שפיכות דמים+ גילולים .
לבין זריקת מי הטהרה האלוקיים לטהר העם משני אלה
ולהלן הציטוטים, בבקשה תתעמקו בהם באשר הם הבריח התיכון, תעמדו על הקורלציה העולה מהם:[גם ההעמדה של "לא תרצח" כגורם לביטול "אני ה´"]
" ואשפוך חמתי עליכם על הדם אשר שפכו על הארץ [+] וגילוליהם אשר טימאוה"
וכן :
"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם"
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או ישוב הדעת אנא חמישה לצדקה