.בוקר

ברוך שעשני כרצונו

.שרצוני- משוטט

 - והוא בחסדו

פודה, מלביש, עונה

- באהבתו

מחזיר נשמות לפגרים מתים

? ואני

.תרה אחר מילים להשיב בהם מעט רצון לרצוני