רַאִיתִי הַחָמַה הָמוּלֶדֵת מִמָעַל הָרֵי הָצופֵה,

צָפִיתִי בְּאֵם עולָם נודֶדֵת מִצָד אֶל צָד.

הִבָּטְתִי בָּשֶׁמֵשׁ עולָה בְּכתִימָה לְאִיטָה,

דִמיַינְתִי אַהָבַה זורָחַת מִקֶדֵם וְשׁוקָעַת הָיַמָה.