יֶש מָשֶהוּ אַלִים

בּשֶקֵט שרוֹחֵש

אֶת כֹּל הָדבַרִים

שאֵין בֵּינֶינוּ

והָעֵינָיִם שֶלִי שֶבּוֹרחוֹת אֶל

הָכּוֹס הָרֵיקָה

שאָתָה נֵאחַז בּמבוּכַה

ולוֹחֶש

מִילִים שירַסנוּ

אֶת הָכּפוֹר

שמֶצָמרֶר

 

שְנֵינוּ.