תמי דאומריםלי שישליבע יה
עם מיל י ם
שקשהל ילה רכיב משפטיםשלמ יםבצ
ורה מובנת,א בל
אותיזהתמי דמשך ה פיר וקל ג
ורמים שלהמ ילים
רקכ דילראות מה יצאמהן אח ר-כך