ממהר, לחוץ, מתרוצץ ורצוץ

לא תוכל לעמוד – לא יתקיימו בלעדיך

אפילו שעה אחת.

אילו ידעת

כיצד נראות הריצות המבוהלות שלך

בעיני ריבונו של עולם

שהרבה שלוחים לו.