בס"ד

Father and Child - William Butler Yates She hears me strike the board and say That she is under ban ,Of all good men and women Being mentioned with a man ;That has the worst of all bad names And thereupon replies ,That his hair is beautiful .Cold as the March wind his eyes

שומעת הכותי על דף ואומרי: אסורה על כל המהוגנים, שעם גבר הוזכרה שהרע מכל הגנאי לו; ומייד היא עונה כה יפה הוא שיערו, עיניו כרוח קרה. ------------- פורסם ב'אוקאפי' גליון יולי 2003