שניים אוחזים... זה אומר כולי שלה זו אומרת כולי שלו יחלוקו... חייהם