אֵדַמֵה לאלו-ה

עת אפעל בכפיי ואצוק נשמה

עת אעדור ואשקה בברכה אדמה.

 

אֵדַמֵה לאלו-ה

עת אלוש בידיי ואעצב עיסה בתפילה

עת אקלע ואפריש בברכה חלה.

 

אֵדַמֵה לאלו-ה

עת אצבעותיי תדלקנה אור גדול

עת אכניס ביתי לקדושת שבת מיום חול.

 

אֵדַמֵה לאלו-ה

ואצוק רוח לחומר, מים חיים לגשמי אטפטף

אני אדם מאדמה, אך אלוקיי אותי מלטף.