ככל שאנו מתקרבים אליך

הרוחות מתקררות

מתחזקת השריקה באוזן

 

,ככל שקרבים אליך אלוהי

רוחותיך נושבות ביתר עוז

מעיפות בנו דפים בחופזה

כמו ספר תהילים פתוח

.פרוץ, חשוף באין רחמים

 

,הפצע שפתחת בנו

חשוף לרוח שתבוא

.תלבין הכל, ותטהר אותו

 

,ככל שקרבים אליך אדוני

רוחותיך מתחזקות

?מעניין היכן שוכנת רוח הקודש