הולכות מילים גבוהות, הלוך וטפוף

למלא חללו של ארמון זהב ריק.