קוצי פרא בעיניך
טרם תמוז ישקע
ושדות חרושים
בדרדר ובאבן
ילמדו משעולי העדר
הנושמים קול פסיעות
בחלוף הדהוד שעות

עדרים מרחוק תחת עץ
קול ענבל מנגן מסתור לצל