ימים, ימים רוגשים בשצף זורמים ובהם, סומים נסחפים אנו נעלמים לנצח בלומים בשעוני מועד וחול עמומים כך חיינו. הומים בלב שנים, פלגים ימים.